Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
3658 8214
Reposted fromlarwyastralne larwyastralne viasawik sawik
Reposted bykarofornicationsawikdiebitchdie
Sponsored post
 
 
Reposted byZasadniczoNIE ZasadniczoNIE
4530 2a5d 500
Reposted fromfixity fixity viasawik sawik
0145 afa5
Reposted fromorendasophie orendasophie viaOFFka OFFka
5018 5f2f 500
Jan Erik Waider - Arctic Dawn, Greenland
Reposted fromerial erial viaOFFka OFFka
5891 0296 500
"more than human"
Reposted fromjayda-norton jayda-norton viasawik sawik
3266 35ee 500
słuszne, choć najczęściej w kategoriach pobożnych życzeń
Reposted fromSzczurek Szczurek vialemisz lemisz
3554 becd 500
Reposted fromRecklessKid RecklessKid vialubiew0 lubiew0
2661 533e
ilekroć widzę tę fotę chce mi się śmać, nie wiem dlaczego
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaMamba Mamba
like you ever had something seem like a great idea at the time and then it just
Reposted fromekelias ekelias viaporanaprzygode poranaprzygode
9000 2389
Reposted fromdidlirnik didlirnik viaporanaprzygode poranaprzygode
8821 612e
Reposted fromporanaprzygode poranaprzygode
Wprawdzie śmiałem się na rozmaite sposoby, i głośno i cicho, i biologicznie i intelektualnie, niemniej jednak mój śmiech nie dochodził do samego środka. Należę do pokolenia, którego śmiech zawsze bywa zaprawiony ironią, goryczą, czy rozpaczą. – Zwyczajny śmiech, śmiech dla śmiechu, pogodny i bez problemów, pocieszna gra słów – to wydaje się nam jakby nieco staroświeckie i budzi zazdrość.
— Mrożek
Reposted fromarancione arancione viaOFFka OFFka
2149 d2bb

Różowe jezioro w Zachodniej Australii/ Pink Lake in Western Australia.

Reposted fromdontexpecttofeel dontexpecttofeel viaOFFka OFFka
1526 ddac 500
Reposted frommsto msto viaOFFka OFFka
7562 e666 500
Reposted fromoolong oolong viaseksgrupowy seksgrupowy
1339 4d19 500
czapka z dupki
1437 3884 500
Reposted fromwideoteka wideoteka viaOFFka OFFka
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...